Программа аттестации (с 8 по 1 кю)

7 kyu
shikko (mae shikko,usiro shikko)

ukemi (mae ukemi,ushiro ukemi)

tai sabaki

- tenkan ashi

- koho tenkan ashi

- yoko tenkan

- ushiro tenkan

- zenpo tenkan ashi

- kokyu tenkan ashi

- kokyu no henka

ashi sabaki

- ayumi ashi

- tsugi ashi

- suri ashi

- okuri ashi

tachi waza

tai no henka

gyaku hanmi katate dori

- kokyu nage (2 варианта)

- uchi kaiten nage

ai hanmi katate dori

- ikkyo (omote,ura)

- shiho nage (omote,ura)

- kote gaeshi

ryote dori

- tenchi nage

suwari waza

ryote dori

- kokyu ho

Страницы

Яндекс.Метрика