Программа аттестации (с 8 по 1 кю)

8 kyu
shikko (mae shikko,usiro shikko)

ukemi (mae ukemi,ushiro ukemi)

tai sabaki

- tenkan ashi

- koho tenkan ashi

- yoko tenkan

- zenpo tenkan ashi

- kokyu tenkan ashi

tachi waza

tai no henka

gyaku hanmi katate dori

- kokyu nage

- uchi kaiten nage

suvari waza

riote dori

- kokyu ho

Страницы

Яндекс.Метрика